Районна Лекарска Колегия гр. Смолян

Районна Лекарска Колегия гр. Смолян

Районна Лекарска Колегия гр. Смолян

СТАНОВИЩЕ НА УС НА БЛС

ОТНОСНО ЛИМИТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В БМП, ВКЛЮЧЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ.4, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗБНЗОК ЗА 2017 Г. /ПРИЛОЖЕНИЕ 1/

 

 

  БЛС свика спешна среща на Управителния съвет на организацията, на която се обсъдиха подготвените от НЗОК изменения чрез анекса към индивидуалните й договори с болниците. Съгласно текстовете в анекса, Надзорния съвет на НЗОК е утвърдил исканите от УС на БЛС суми в размер на 140 млн. лв средномесечен разход за дейности в болничната помощ. Независимо от това Управителния съвет на БЛС категорично отказва да подпише анекса, който предвижда лимитиране на дейностите, включени в Приложение № 1. С това съсловната организация не отказва извършването на контрол от страна на НЗОК върху дейностите на болниците. Според лекарите, предвижданите лимити ще ощетят основно пациентите, както и възможността на лекарите да изпълняват хипократовата  клетва. „Дори да има възможност да се направят прогнози за брой раждания в дадено лечебно заведение, е абсолютно невъзможно да се прогнозират пациентите, на които ще се наложат интензивни грижи”, категоричен е д-р Венцислав Грозев, председател на БЛС. „Не сме съгласни опитите да се упражнява контрол върху разходите за медицинска дейност на лечебните заведения да рискуват онкоболни, родилки или нуждаещи се от интензивни грижи да не могат да ги получат, защото НЗОК е наложила ограничения на хоспитализациите за тези пациенти. Контрол е абсолютно задължителен, но настоящото предложение на НЗОК е неприемливо. Необходимо е да се намери друга методика за осъществяване на ефективен контрол, който да не е за сметка на пациентите и същият да не е на основание лимитиране на медицински дейности”.

              УС на БЛС подчертава, че излишно се спекулира с това, че неподписването на анекса към индивидуалните договори на НЗОК и лечебните заведения бави плащанията на сумите за болнична помощ. Според вече подписаните индивидуални договори НЗОК може да изплати дължимите суми, като единственото, което би следвало да се направи, е НЗОК да им предостави новите разполагаеми стойности.

                                                  

Телефон

тел. факс 0301/6-27-30

Мобилен

0988837921

Email адрес

rlksmolyan@abv.bg

Адрес

Смолян
"бул. България 2 п.к. 111" №

лице за контакти

Йорданка Казакова


http://blsbg.eu/bg